Tagfelvétellel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Bármely természetes személynek joga van civil szervezethez csatlakozni. Ehhez szükséges a tagfelvételi kérelmet benyújtó személy beazonosítása, a személyes adatai kezelése.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a felvételi kérelemmel élő személy hozzájárulása.

Az adatok forrása az a személy, aki az Egyesületi tagfelvételi kérelmet benyújtja.

A személyes adatok tárolásának ideje: 5 év.

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek, mint személyes adatok kezelésében érintett személynek

a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatok kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),

b) kérheti a személyes adatok kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy korlátozását,

c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik),

d) joga van arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja (postacím: 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/D. fszt. 3., e-mail cím: info@aszake.hu). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.

Jogosult panaszt benyújtani a következő elérhetőségen:

                                                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

                                                           Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

                                                           Postacím: 1393 Budapest, Pf. 9.

                                                           Telefonszám: +36-1-391-1400

                                                           E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, a szerződésben található címre küldött kérelmére válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül megküldjük az ön által megadott elérhetőségre.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Egyesületünket.