Jelentkezés az Egyesületbe

Az Egyesület tagsága nyílt. Az Egyesületbe való belépés és az onnan való kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság a felvétellel keletkezik.

Egyesületünk rendes tagjai csak természetes személyek lehetnek, akik tagdíjfizetésre kötelesek. Egyesületünk pártoló tagjai minimálisan a tagdíjjal megegyező mértékű hozzájárulást kötelesek teljesíteni az Egyesület részére, a tagdíjra vonatkozó feltételek szerint és időben.

Az Egyesület tagjai évente a tárgyév március 1. napjáig egy összegben kötelesek átutalással az Egyesület bankszámlájára teljesíteni a tagdíjat, amely mértéke: 10.000,- Ft/év, azaz tízezer forint/év.

A belépő tagok az első tagdíjat a belépés elnökségi jóváhagyásának hónapjában kötelesek megfizetni a jóváhagyásról való értesítést követő 8 munkanapon belül.

A rendes tag és a pártoló tag felvételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. A belépési szándékot írásban, az Elnökséghez kell benyújtani. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy az Alapszabályt és az Egyesület valamennyi szabályzatát megismerte és magára nézve kötelezőnek tartja, az Egyesület céljait elfogadja.

Az Egyesületnek tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy egyéb szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, rendelkezéseit maga számára kötelezőnek tekinti, felvételét kéri az Egyesületbe, annak tevékenységét erkölcsileg és – az Alapszabálynak megfelelően – anyagilag is támogatja.

Az Egyesület rendes tagja lehet:

  • olyan természetes személy, aki az adatvédelem, adatbiztonság és információszabadság valamely részterületéhez kapcsolódó felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezik, vagy ilyen képzést nyújtó felsőoktatási intézmény hallgatójaként legalább abszolutóriumot szerzett;
  • olyan természetes személy, aki az adatvédelem, adatbiztonság és információszabadság valamely részterületéhez kapcsolódó területen tevékenykedik és a jelentkezését megelőző 5 évben legalább 3 éves gyakorlati tapasztalatot szerzett és az Elnökség a felvételi kérelmét elfogadja.

Az Egyesület pártoló tagja lehet:

  • az a természetes személy, jogi személy, vagy egyéb szervezet, aki készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására és az Egyesület tevékenységében való aktív közreműködésre.
  • lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy egyéb szervezet, aki az Egyesület céljaival egyetért és pénzbeli adománnyal, természetben, vagy személyes közreműködéssel segíti az Egyesület működését, céljainak megvalósulását.

Tagfelvétel:

Az Alapszabály rendelkezésének megfelelően Egyesületünk rendes tagja csak olyan természetes személy lehet, aki megfelelő szakmai végzettséggel, vagy igazolt gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Ha Ön ezeknek a feltételeknek nem felel meg, pártoló tagként tud az Egyesületünkhöz csatlakozni.

A tagfelvételi kérelem a tagsági viszony létesítési szándékának megfelelően letölthető:

Kérjük, hogy a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki.

Kitöltés és aláírás után küldje el az Egyesület elérhetőségére e-mailben, a info@aszake.hu e-mail címre.

A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a soron következő ülésén dönt, amelyről értesíti Önt.