Facebook adatkezelési tájékoztató

Az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt az Adatvédelmi Szakmai Egyesület Facebook oldalának adatkezeléséről és az érintetti jogairól.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig, ha pedig kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

1. Az adatkezelés alanyai, hatálya

A Facebook oldal létrehozásával és üzemeltetésével kapcsolatban az Adatvédelmi Szakmai Egyesület (ASZAKE) minősül Adatkezelőnek. Az Adatkezelővel a kapcsolatot felveheti a honlap “Impresszum” oldalán megadott lehetőségek bármelyikén.

Érintettnek minősül minden olyan természetes személy, aki a Facebook oldalt kedveli, követi, oda bejegyzést tesz, vagy üzenetet küld.

Az Adatkezelési Tájékoztató időbeli hatálya: Az Adatkezelési Tájékoztató a kiadása napjától, 2022. május 20-tól visszavonásig érvényes. Módosítás esetén az új tájékoztató lép hatályba, jelen tájékoztató pedig hatályát veszti.

Az Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya: Az Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed mindenkire, akinek valamely személyes adatával kapcsolatban a Facebook oldal adminisztrátoraként az Adatkezelő műveletet végez.

Az Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya: Az Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed mindazon személyes adatokra, amelyeket az Adatkezelő a jogviszonyából adódóan, az érintett adatszolgáltatása útján, vagy az adminisztrátori tevékenységből fakadóan kezel.

Tekintettel arra, hogy a Facebook oldal üzemeltetésének célja túlmutat az otthoni, magáncélú (személyes) adatkezelésen – mert szakmai vagy üzleti tevékenységgel összefüggésbe hozható –, így kiterjed rá a GDPR hatálya.

2. Adatfeldolgozó és adatvédelmi tisztviselő, címzett

Az Adatvédelmi Szakmai Egyesület sem adatfeldolgozót, sem adatvédelmi tisztviselőt nem vesz igénybe. Egyrészt az ASZAKE nevében és megbízásából nem kezel más személyes adatokat, másrészt a Facebook oldalon végzett adatkezelés vonatkozásában nem állnak fenn az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó feltételek. A személyes adatokat nem továbbítjuk, nem közöljük senkivel.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Facebook oldal létrehozásának célja a közösségi médiafelületen történő gyors, hatékony és modern kapcsolattartási lehetőség biztosítása, továbbá az ASZAKE által írt bejegyzések publikálása és ezeknek köszönhető kapcsolatfelvétel. Az oldal elsődleges célja a tájékoztatás, továbbá a kapcsolatfelvétel lehetősége.

A Facebook oldal adatkezelési célja a közösségi médiában történő minél nagyobb nyilvánosság elérése, kedvelők és követők számának növelése, a bejegyzések megosztása, továbbá a jövőbeni tagok felé történő figyelemfelkeltés.

A Facebook oldal nem minősül hivatalos kommunikációs csatornának, nem panaszbejelentésre vagy ügyintézésre szolgál. Az oldal kedvelése és/vagy követése önkéntes, szabad akaraton alapul.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. A hozzájárulás önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű.

Önkéntes, mert: az oldalt Ön szabad akaratából látogathatja, követheti, kedvelheti, vagy elhagyhatja, tehát Ön valós vagy szabad választási lehetőséggel rendelkezik. Semmilyen hátrány nem éri, ha nem látogatja, nem követi, vagy nem kedveli az oldalt, akkor sem, ha korábban kedvelte vagy követte, de később ezt visszavonta.

Konkrét, mert: az adatkezelés pontos és egyértelmű célját közöltük Önnel, továbbá a személyes adatait nem használjuk fel más célból, mint amihez Ön hozzájárult. Nem fogunk például indokolatlanul Önnek üzenni, vagy kéretlenül kapcsolatfelvételt kezdeményezni.

Tájékoztatáson alapuló, mert: Ön tisztában van az Adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával. Az Adatkezelési Tájékoztató az oldal látogatásakor elérhetővé válik, nincs követéshez, vagy kedveléshez kötve a tartalom megismerése. Részletes tájékoztatást kap továbbá az adatkezelés teljes folyamatáról és az érintetti jogairól.

Egyértelmű, mert: Ön kifejezett aktív cselekedetével látogat el az oldalra, gombnyomással tudja azt követni, vagy kedvelni. Az oldal böngészésekor további aktív cselekedettel görget vagy keres, amely szintén arra utal, hogy Ön egyértelműen látogatni kívánja az oldalunkat.

Az oldalra történő látogatáskor, annak kedvelésekor és/vagy követésekor a Facebook által kifejezetten erre a célra biztosított felületen megtalálja az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, egy erre az oldalra irányító linket. Amennyiben az oldal látogatója marad, abban az esetben hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, ez azonban az oldal követésének a leállításával jár.

A hozzájárulását ugyanolyan módon visszavonhatja, mint ahogyan megadta, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. A személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az a személy, aki az oldalunkat követi és/vagy kedveli.

5. A kezelt személyes adatok köre

A Facebook oldalt kedvelő és/vagy követő személy neve (amennyiben a profiljában saját valódi nevét adta meg), nyilvánossá tett adatai, amelyeket bármely Facebook felhasználó láthat (ilyenek például a profilkép, az idővonal eseményei, az iskolai végzettség, a helymeghatározás adatai, a lakcím, a születési dátum, az ismerősök és a kapcsolatok, a tulajdonosi jogállás, továbbá minden itt fel nem sorolt, de ezekkel egy tekintet alá eső személyes adat, melyet az érintett tud megadni). A részletes adatainak kezelésére akkor kerül sor, ha valaki az Ön nevére kattintva megnézi a profilját, erre azonban az Adatvédelmi Szakmai Egyesületnek nincs ráhatása.

Kezelésre kerül továbbá az oldalon bejegyzést tevő, hozzászólást fűző személyek reakciója, kommentje, posztja, egyéb megjegyzése.

Látni fogjuk azt is, hogy Ön mikor pontosan melyik nap kezdte el az oldal követését/kedvelését.

Amennyiben Ön a nyilvános bejegyzéseit megváltoztatja, azt az oldal látogatói látni fogják. Ez az Ön döntése, az Adatkezelőnek ezzel kapcsolatos adatkezelési célja, illetve ráhatása nincs.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatás

Az Adatkezelő a személyes adatai kezelésével összefüggésben nem végez olyan adatkezelési műveletet, amely indokolttá tenné bármelyik személyes adat Unión kívüli országba való továbbítását, kivéve a Facebook sajátosságából (Unión kívüli szerverre továbbítás) fakadó adattovábbításokat, amelyről maga a Facebook ad tájékoztatást. Ezekre az adattovábbításokra az Adatkezelőként nincs ráhatásunk.

7. Az adatkezelés folyamata

  1. Amikor Ön rátalál az oldalunkra, lehetősége lesz azt kedvelni/követni.
  2. Erről a Facebook értesítést küld nekünk, így látni fogjuk az új kedvelést és/vagy követést.
  3. Az értesítések tartalmazzák, hogy melyik profil mikor kezdte követni az oldalt, év, hónap, nap megjelöléssel.
  4. A posztjainkhoz fűzött bejegyzésekről szintén értesítést kapunk.
  5. A posztjaink alatt látni fogjuk továbbá, ha Ön bejegyzést tett.
  6. Látni fogjuk, ha Ön kedveli egy hozzászólásunkat, vagy fényképünket.

8. A tárolási idő

A személyes adatokat az oldal fennállásáig kezeljük.

9. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Minden érintett jogosult a kezelt adatairól visszajelzést kapni. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ön határozhatja meg a tájékoztatás formáját is.

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

A kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül teljesítjük.

A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ennek megfelelően ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatjuk. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

A jogait a könnyebb áttekinthetőség céljából az alábbi táblázatban is szemléltetjük:

Érintetti jogok megnevezése:Élhet-e ezen jogával?
Tájékoztatás GDPR 13.-14. cikkigen
Hozzáférés GDPR 15. cikkigen
Helyesbítés GDPR 16. cikkigen
Törlés GDPR 17. cikkigen
Törlés: hozzájárulás visszavonása GDPR 17. (1) b)igen
Korlátozás GDPR 18. cikkigen
Adathordozhatóság GDPR 20. cikkigen
Tiltakozás GDPR 21. cikknem
Tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen GDPR 22. cikknem
Jogorvoslathoz való jog (GDPR 77. cikk)igen

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsunk, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adjuk meg. A kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta a személyazonosságát.

Ha nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.2. Hozzáféréshez való jog 

Jogosult arra, hogy az elérhetőségeinken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt;
  • milyen forrásból szereztük be a személyes adatait;
  • mennyi ideig kezeljük.

Jogosult megismerni, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait. A jogok érvényesítésének elősegítése érdekében díjmentesen biztosítjuk a joggyakorlást az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A hozzáférési jog – ideértve annak részjogosítványát is, a másolat rendelkezésre bocsátáshoz való jogot – gyakorlása kapcsán a GDPR nem támaszt többletkövetelményeket, az feltétel nélkül gyakorolható, tehát az érintettnek nem kell igazolnia a hozzáférési joga gyakorlásához fűződő jogát vagy jogos érdekét, illetve nem kell indokolnia, hogy mi okból kíván élni ezzel a jogával.

A hozzáféréshez való jog gyakorolható továbbá a Facebook felületén (Beállítások / A Facebook adataid menüpont) a „Hozzáférés az adataidhoz” menüpont alatt.

9.3. Helyesbítéshez való jog 

Amennyiben az általunk kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot helyesbítjük. Amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérést legfeljebb 1 hónapon belül teljesítjük, és erről a megadott elérhetőségén értesítjük.

Tájékoztatjuk, hogy a Facebook oldal sajátosságából fakadóan a bejegyzéseit, a követés/kedvelés dátumát, a fénykép vagy bejegyzés kedvelését helyesbíteni nem tudjuk.

9.4. Korlátozáshoz (zároláshoz) való jog 

A személyes adatok korlátozásához való jog az adatkezelési műveletek ideiglenes, meghatározott időre szóló beszüntetését jelenti. Ez is csak akkor, ha annak okai és feltételei fennállnak.

A Facebook oldal vonatkozásában ez a jogosultság nem kivitelezhető, mert maga a Facebook felülete nem ad lehetőséget az adatok zárolására. Ilyen kérésével a Facebook felé fordulhat.

9.5. Törléshez való jog 

Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, az ASZAKE pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalap nem áll fenn.

A törlési kérelem megtagadásáról tájékoztatjuk az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatósághoz való joga alapján Ön jogosult arra, hogy megszerezze a korábban a részünkre bocsátott személyes adatait, kérhesse az Önre vonatkozó információk másolatát, vagy azokat továbbíthassa egy másik adatkezelő részére.

Ön jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy ezt a jogát csak az Ön által a részünkre bocsátott információk esetében van joga gyakorolni. Nem élhet ezzel a jogával akkor, ha az adatok forrása nem Ön, vagy ha az információkat származtatott módon állítottuk elő.

9.7. Jogorvoslathoz  való jog 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshet az impresszumban található elérhetőségek egyikén. A jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt is gyakorolhatja.

Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértettük a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391-1400,

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu, vagy

lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a www.birosag.hu/birosag-kereso oldalon.