Honlap adatkezelési tájékoztató

Az Adatvédelmi Szakmai Egyesület – mint a honlap üzemeltetője és tulajdonosa – az alábbiak szerint tájékoztatja az oldal látogatóit a személyes adatok kezeléséről, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelés alanyai, hatálya

A honlap létrehozásával és üzemeltetésével kapcsolatban az Adatvédelmi Szakmai Egyesület minősül Adatkezelőnek. Az Adatkezelővel a kapcsolatot felveheti a honlap “Impresszum oldalán megadott lehetőségek bármelyikén.

A honlapot az Adatkezelő önmaga készítette, külső szolgáltatót a weboldal készítésekor nem vett igénybe. Annak tartalma a tulajdonát képező domain névhez tartozó tárhelyre került feltöltésre.

Érintettnek minősül minden olyan természetes személy, aki

 1. a www.aszake.hu weboldalt meglátogatja,
 2. az info@aszake.hu e-mail címre elektronikus levelet küld, vagy
 3. a +36-70/408-9013-as telefonszámot hívja.

Az Adatkezelési Tájékoztató időbeli hatálya: Az Adatkezelési Tájékoztató a kiadása napjától, 2022. május 22-től visszavonásig érvényes. Módosítás esetén az új tájékoztató lép hatályba, jelen tájékoztató pedig hatályát veszti.

Az Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya: Az Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed mindenkire, akinek valamely személyes adatával kapcsolatban az Adatkezelő műveletet végez.

Az Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya: Az Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed mindazon személyes adatokra, amelyeket az Adatkezelő a jogviszonyából adódóan, az érintett adatszolgáltatása útján, vagy a tevékenységből fakadóan kezel.

Tekintettel arra, hogy a honlap üzemeltetésének célja túlmutat az otthoni, magáncélú (személyes) adatkezelésen – mert szakmai vagy üzleti tevékenységgel összefüggésbe hozható –, így kiterjed rá a GDPR hatálya.

2. A kezelt adatok

2.1. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen az alábbi linkeken olvashat:

 1. https://www.google.com/policies/technologies/types/
 2. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
 3. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A honlap csak egy úgynevezett session ID-t alkalmaz, amely nem tartalmaz személyes adatot, és az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

2.2. Amennyiben az e-mail elérhetőségen veszi fel az Adatkezelővel a kapcsolatot, abban az esetben valamennyi személyes adata kezelésre kerül, amely az adott e-mailben szerepel. Ilyen lehet az Ön neve, a nevéből képzett e-mail cím, a megadott telefonszáma, az Ön által megadott, előre nem ismert egyéb személyes adat.

2.3. Amennyiben a telefonos elérhetőségen veszi fel az Adatkezelővel a kapcsolatot, abban az esetben valamennyi személyes adata kezelésre kerül, amely egy telefonhívással kapcsolatban felmerülhet. Ilyen lehet az Ön neve, telefonszáma (ha számkijelzéssel telefonál), az Ön által megadott, előre nem ismert egyéb személyes adat.

2.4. A brute-force támadásokkal kapcsolatban a honlap naplózza a támadó IP-címét és a támadás idejét év, hónap, nap perc, másodperc bontásban.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmét, hogy az általa végzett adatkezelésnek nem célja a kapcsolattartáson túl az Ön további személyes adatának a kezelése (például: családi vagy anyagi problémák, betegségek, hitbeli vagy politikai hovatartozás), ezért olyan személyes adatot, amely nem függ össze a kapcsolattartási célokkal, ne osszon meg az Adatkezelővel. Az ennek ellenére közölt személyes adatok kezelése nem célja az Adatkezelőnek, így erről előzetes tájékoztatást sem tud adni.

A kapcsolattartást követően az e-mail teljes tartalmával és az érintett telefonszáma törlésre kerül, ha annak további felhasználására nincs szükség.

Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően megállapodás születik Ön és az Adatkezelő közt és a szerződés létrejön, a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletében külön tájékoztatást kap majd a személyes adatainak a kezeléséről.

3. Adatfeldolgozó és adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem vesz igénybe.

Adatfeldolgozó a Websupport Magyarország Kft., a tárhely üzemeltetője:

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Adószám: 25138205-2-41

Telefonszám: +36-1/700-2323

E-mail: info@mhosting.hu

Képviseli (önállóan): Sűdy András ügyvezető

Feladatok: az Adatfeldolgozó feladata az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez technikai infrastruktúra biztosítása, weboldal tárolás, megjelenítés, e-mail szolgáltatás és ezek heti rendszerességű, biztonsági mentése.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatfeldolgozó tulajdonában lévő szerverek fizikai elhelyezkedése: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Az Adatfeldolgozó honlapját kiszolgáló szerverek saját magánál, a Websupport Magyarország Kft.-nél találhatók. Az Adatfeldolgozó az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A fenti kötelezettségvállalást az Adatfeldolgozó az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatfeldolgozó megbízásából eljáró egyéb személyek részére is előírja.

5. Harmadik országba vagy vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás 

Az adatkezelés földrajzilag az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Közösség (EGK) területén belül zajlik.

Amennyiben az EU-n vagy az EGK-n kívüli adattovábbítás történik, arról az Adatfeldolgozó előzetesen értesíti az Adatkezelőt és kizárólag az Adatkezelő írásos hozzájárulásával végez ilyen adattovábbítást.

6. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a honlap üzemeltetése, a +36-70/408-9013-as telefonszámon vagy az info@aszake.hu elektronikus levelezőrendszeren keresztüli kapcsolattartás.

7. Az adatkezelés jogalapja

A honlap látogatása és a kapcsolatfelvétel kezdeményezése tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, amely jelen esetben azzal valósul meg, hogy a tájékoztató tartalmának ismeretében a látogatók, felhasználók jogosultak eldönteni, hogy a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett igénybe veszik-e a szolgáltatást. A hozzájárulás önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű.

 • Önkéntes, mert: az oldalt Ön szabad akaratából látogathatja, a kapcsolatfelvételt saját szabad elhatározásából kezdeményezheti, tehát Ön valós vagy szabad választási lehetőséggel rendelkezik. Semmilyen hátrány nem éri, ha nem látogatja a honlapot, vagy nem veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, akkor sem, ha korábban megtette, de később ezt visszavonta.
 • Konkrét, mert: az Adatkezelő az adatkezelés pontos és egyértelmű célját közölte Önnel, továbbá a személyes adatait nem használja fel más célból, mint amelyhez Ön hozzájárult. Az Adatkezelő nem fog például Önnek üzenni, vagy kéretlenül kapcsolatfelvételt kezdeményezni.
 • Tájékoztatáson alapuló, mert: Ön tisztában van az Adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával. Az Adatkezelési Tájékoztató az oldal látogatásakor elérhetővé válik, jól látható módon van feltüntetve és egy klikkeléssel elérhető a tartalom megismerése. Részletes tájékoztatást kap továbbá az adatkezelés teljes folyamatáról és az érintetti jogairól.
 • Egyértelmű, mert: Ön kifejezett aktív cselekedetével látogat el a honlapra. Az oldal böngészésekor további aktív cselekedettel görget vagy keres, amely szintén arra utal, hogy Ön egyértelműen látogatni kívánja a honlapot. A kapcsolatfelvétel szintén az Ön aktív cselekvésétől függ: az Ön döntésének megfelelően telefonál, vagy e-mailt küld.

A hozzájárulását ugyanolyan módon visszavonhatja, mint ahogyan megadta, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A brute force-támadásokkal kapcsolatban az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy megismerje azon IP-címeket, amelyekről támadást intéztek a honlap ellen. Bűncselekmény elkövetése esetén ezek az adatok átadásra kerülnek a hatóságoknak.

8. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz kizárólag a Websupport Magyarország Kft. rendszergazdái és az Adatkezelő férhetnek hozzá. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

9. Az adattovábbítás címzettjei

A személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelő nem adja át, a telefonon keresztül megadott személyes adatait pedig senkinek nem adja át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján esetlegesen kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak az adott törvényi rendelkezésben meghatározott esetben és feltételekkel kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

10. Az adatkezelés időtartama

A honlap nem használ cookie-kat, csak egy úgynevezett session ID-t, amely nem tartalmaz személyes adatot, és az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A +36-70/408-9013-as telefonszámon történő kapcsolatfelvételt követően, ha az nem eredményez további kapcsolatot, a kijelezett telefonszáma a hívást követően törlésre kerül. A szóban elhangzottak nem kerülnek rögzítésre, így azok törlése sem kivitelezhető.

Az Adatkezelő az info@aszake.hu e-mail címre érkező üzeneteit a kapcsolattartás céljával összefüggő ideig kezeli, majd azt követően haladéktalanul törli.

11. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Minden érintett jogosult a kezelt adatairól visszajelzést kapni. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Adatkezelő az Ön rendelkezésére bocsátja. Ön határozhatja meg a tájékoztatás formáját is.

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

A Adatkezelő kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti.

A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ennek megfelelően ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A jogait a könnyebb áttekinthetőség céljából az alábbi táblázat szemlélteti:

Érintetti jogok megnevezése:Élhet-e ezen jogával?
Tájékoztatás GDPR 13.-14. cikkigen
Hozzáférés GDPR 15. cikkigen
Helyesbítés GDPR 16. cikkigen
Törlés GDPR 17. cikkigen
Törlés: hozzájárulás visszavonása GDPR 17. (1) b)igen
Korlátozás GDPR 18. cikkigen
Adathordozhatóság GDPR 20. cikknem, mert az adatkezelés nem automatizált módon történik
Tiltakozás GDPR 21. cikknem
Tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen GDPR 22. cikknem
Jogorvoslathoz való jog (GDPR 77. cikk)igen

11.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

Az információkat az Adatkezelő írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. A kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta a személyazonosságát.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

11.2. Hozzáféréshez való jog 

Jogosult arra, hogy az elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt;
 • milyen forrásból szerezte be a személyes adatait;
 • mennyi ideig kezelem.

Jogosult megismerni, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő a jogok érvényesítésének elősegítése érdekében díjmentesen biztosítja a joggyakorlást az Ön részére.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A hozzáférési jog – ideértve annak részjogosítványát is, a másolat rendelkezésre bocsátáshoz való jogot – gyakorlása kapcsán a GDPR nem támaszt többletkövetelményeket, az feltétel nélkül gyakorolható, tehát az érintettnek nem kell igazolnia a hozzáférési joga gyakorlásához fűződő jogát vagy jogos érdekét, illetve nem kell indokolnia, hogy mi okból kíván élni ezzel a jogával.

11.3. Helyesbítéshez való jog 

Amennyiben a kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérést legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, és erről a megadott elérhetőségén értesíti.

11.4. Korlátozáshoz (zároláshoz) való jog 

A személyes adatok korlátozásához való jog az adatkezelési műveletek ideiglenes, meghatározott időre szóló beszüntetését jelenti. Ez is csak akkor, ha annak okai és feltételei fennállnak.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Olyan adatnak a zárolását azonban az Adatkezelő nem végezheti el, aminek a kezelésére jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel. Ezt az adatot ugyanis kötelező használnia, nyilvántartania. A törlésről vagy zárolásról az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.

11.5. Törléshez való jog 

Jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalap nem áll fenn.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

11.6. Jogorvoslathoz  való jog 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban az Adatkezelőt keresheti a megadott elérhetőségek egyikén. A jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt is gyakorolhatja.

Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391-1400,

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu, vagy

lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a www.birosag.hu/birosag-kereso oldalon.